Διαχείριση, Συμβουλευτική & Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας

Οι Yπηρεσίες Διαχείρισης, Συμβουλευτικής, και Αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας στοχεύουν στη βελτιστοποίηση της αξίας των υπό διαχείριση ακινήτων και τη μεγιστοποίηση των ωφελειών που προκύπτουν από την αξιοποίησή τους.

Η Atticabank Properties, κατέχοντας πιστοποίηση Συμβούλου Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας – Real Estate Financial Advisor – παρέχει υψηλού επιπέδου – custom made – υπηρεσίες σε ιδιώτες, Οργανισμούς και Θεσμικούς Φορείς, αναδεικνύοντας και αναβαθμίζοντας τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Η Αtticabank Properties παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες προβολής, προώθησης και αξιοποίησης. Ειδικότερα αναφέρονται:

 • Ολοκληρωμένες υπηρεσίες μίσθωσης και επαναδιαπραγμάτευσης των όρων μίσθωσης για μεμονωμένα ακίνητα ή/και χαρτοφυλάκια ακινήτων με σημαντικό όφελος για τον ιδιοκτήτη
 • Ωρίμανση ακινήτων προς αξιοποίηση
 • Παραγωγή ενημερωτικού υλικού (Teaser) για την προώθηση των διαθέσιμων ακινήτων
 • Διερεύνηση επενδυτικού ενδιαφέροντος (Market Sounding), σχεδιασμός, προετοιμασία και υλοποίηση των διαδικασιών αξιοποίησης
 • Προετοιμασία & υποστήριξη διαγωνιστικής διαδικασίας (σύνταξη τευχών, οργάνωση πληροφοριακού υλικού, διαχείριση VDR- διαδικασία ερωταπαντήσεων)
 • Διενέργεια ηλεκτρονικών δημοπρατήσεων (e-auction)
 • Συνδρομή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης

Υπηρεσίες προς Δημόσιο &  Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

Η Atticabank Properties παρέχει πιστοποιημένες και αξιόπιστες υπηρεσίες διαχείρισης και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας σε φορείς του Δημοσίου, καθώς και σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Από το 2011 παρέχει υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου στο πλαίσιο του Έργου Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου, υπό τον συντονισμό του ΤΑΙΠΕΔ.

Συνεργάζεται με πληθώρα Οργανισμών και Θεσμικών Φορέων, συνδράμοντας στην διαμόρφωση της κατάλληλης στρατηγικής αξιοποίησης, με στόχο τη μεγιστοποίηση ωφελειών για τον Οργανισμό, το κοινωνικό σύνολο και την Εθνική Οικονομία.

Εκτιμήσεις & Τεχνικές Αξιολογήσεις

Η Atticabank Properties,  διαθέτοντας την τεχνογνωσία και το ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε θέματα αξιολόγησης

Ακινήτων – Μηχανολογικού Εξοπλισμού – Επιχειρήσεων – Έργων Τέχνης

Σε συνεργασία με έμπειρα στελέχη, πραγματογνώμονες, εκτιμητές, νομικούς, και εξειδικευμένες ειδικότητες όπου απαιτείται, παρέχονται πιστοποιημένες υπηρεσίες σε διεθνείς οργανισμούς, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες, αλλά και ιδιώτες, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο την ποιοτική προσφορά τεχνογνωσίας, αλλά και τα αυστηρότερα κριτήρια δεοντολογίας που απαιτεί ο κλάδος των εκτιμήσεων – τεχνικών αξιολογήσεων.

Εκτιμήσεις Ακινήτων

Παρέχονται αξιόπιστες και υψηλού επιπέδου:

 • Πιστοποιημένες Υπηρεσίες Εκτίμησης
 • Προσδιορισμός της αγοραίας – εύλογης αξίας των ακινήτων για σκοπούς λήψης επενδυτικών αποφάσεων, ενημέρωση οικονομικών καταστάσεων, χρηματοδότησης, διαχείριση χαρτοφυλακίου ακινήτων κ.α.
 • Μελέτες Αξιολόγησης, Βέλτιστης Χρήσης και Αξιοποίησης
 • Διενέργεια Τεχνικών Ωριμάνσεων
 • Έρευνα και Ανάλυση αγοράς

Εκτιμήσεις Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού και Αποθεμάτων

Περιλαμβάνονται τα εξής :

 • Μηχανήματα, γραμμές παραγωγής
 • Εγκαταστάσεις κύριες και βοηθητικές, προσαρτημένες στο κτήριο και συνδεδεμένες με τη παραγωγική διαδικασία, αλλά και συνδεδεμένες με τον παραγωγικό μηχανολογικό εξοπλισμό
 • Εξαρτήματα και προσαρτήματα μηχανημάτων
 • Εξοπλισμός εργαστηρίων, ελέγχου, συντήρησης και επισκευών
 • Ειδικός εξοπλισμός (καλούπια, μήτρες, ημιέτοιμα προϊόντα, ειδικές κατασκευές)
 • Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεφωνικά κέντρα, πίνακες συναγερμού, αυτοματισμός γραφείου κλπ.
 • Επιπλώσεις και Εξοπλισμός
 • Μεταφορικά και ανυψωτικά μέσα
 • Εξοπλισμός Αποθήκευσης
 • Εγκαταστάσεις και εξοπλισμοί περιβαντολλογικής διαχείρισης
 • Αποθέματα (υλικά πάσης φύσεως, γεωργικά) ,που φυλάσσονται σε αποθήκες

Εκτιμήσεις & Τεχνικές Αξιολογήσεις Επιχειρήσεων –  Επιχειρηματικών Έργων

Η Atticabank Properties παρέχει εξειδικευμένες  πιστοποιημένες υπηρεσίες εκτιμήσεων – αξιολογήσεων Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Έργων.

Δραστηριοποιείται στην εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων και την αξιολόγηση επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Έργων για σκοπούς:

 • Yπαγωγής σε Αναπτυξιακούς Νόμους και Ευρωπαϊκά Προγράμματα
 • Εταιρικών Μετασχηματισμών (εξαγορές, συγχωνεύσεις κ.α.)
 • Επιχειρησιακής Ανάπτυξης
 • Ρύθμισης Οφειλών
 • Έγκρισης Δανείων από Τραπεζικά Ιδρύματα

Αξιολογήσεις Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Η Atticabank Properties παρέχει εξειδικευμένες πιστοποιημένες υπηρεσίες εκτιμήσεων – αξιολογήσεων έργων Α.Π.Ε. Η Εταιρεία έχει συμμετάσχει σε Project Financing που αφορούν στη σύσταση-λειτουργία Α.Π.Ε. και έχει διενεργήσει εκτιμήσεις-αξιολογήσεις επενδυτικών έργων σημαντικής εμβέλειας.
Ειδικότερα:

 • Διενεργεί εκτιμήσεις, εκθέσεις αξιολόγησης και εκπονεί μελέτες σκοπιμότητας για έργα που αφορούν στη λειτουργία:
  – Φ/Β Σταθμών και Πάρκων
  – Αιολικών Πάρκων
  – Σταθμών παραγωγής Βιομάζας και Βιοαερίου.
  – Net Metering
 • Συνεργασία με Δίκτυο Εξειδικευμένων Συνεργατών παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες συμβουλευτικής και διενέργειας τεχνικής πραγματογνωμοσύνης

Εκπόνηση Τεχνοοικονομικών Μελετών

Η Atticabank Properties, σε συνεργασία με Δίκτυο Εξειδικευμένων Επαγγελματιών – Μηχανικών, Οικονομολόγων, Νομικών, παρέχει ολοκληρωμένο φάσμα – υψηλού επιπέδου υπηρεσιών συμβουλευτικής και διενέργειας τεχνικής πραγματογνωμοσύνης.

 • Αξιολόγηση επενδύσεων
 • Κατάρτιση Business Plan
 • Καταστάσεις Προγραμματισμού
 • Κατάρτιση Προϋπολογισμών
 • Ερμηνεία Καταστάσεων Αποτελεσμάτων Χρήσης
 • Κατάσταση Ταμειακών Ροών
 • Χρήση στατιστικών μεθόδων
 • Εκπόνηση τεχνοοικονομικών μελετών και πραγματογνωμοσυνών

Υπηρεσίες Μεσιτείας – Διαμεσολάβησης

Η Atticabank Properties προσφέρει ολιστική προσέγγιση στον Τομέα της Διαμεσολάβησης – Μεσιτείας, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ικανοποίηση των αναγκών θεσμικών φορέων και ιδιωτών.

Διαθέτει εξειδικευμένα στελέχη και δίκτυο συνεργατών με εμπειρία στον τομέα της Μεσολάβησης, καλύπτοντας τις αγορές οικιστικών, γραφείων, εμπορικών καταστημάτων, βιομηχανικών χώρων, καθώς και πιο απαιτητικών έργων, όπως τα επενδυτικά ακίνητα, οι μαρίνες κ.α.

Από τον Οκτώβρη 2021, η Εταιρεία κατέχει Άδεια Άσκησης Μεσιτικής Δραστηριότητας και είναι εγγεγραμμένη στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο.

H Εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες μίσθωσης, όπως επίσης και υπηρεσίες επαναδιαπραγμάτευσης των όρων μίσθωσης για μεμονωμένα ακίνητα ή/και χαρτοφυλάκια ακινήτων με σημαντικό όφελος για τον ιδιοκτήτη.

Επενδύσεις & Ανάπτυξη Ακινήτων

Η Atticabank Properties παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες επένδυσης & ανάπτυξης ακινήτων. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται:

 • Αξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων και εκπόνηση μελετών αξιοποίησης ακινήτων, για την εξεύρεση επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Παροχή ολοκληρωμένου πακέτου υπηρεσιών συνδρομής στη λήψη απόφασης για επένδυση, που εκτείνεται από τον προσδιορισμό της δομής της επένδυσης για τη βέλτιστη φορολογική αντιμετώπιση, την παρακολούθηση του έργου, έως και τη διάθεση του ακινήτου, με την εξεύρεση των τελικών επενδυτών.

Εξοικονόμηση Ενεργειακών Πόρων

Η Atticabank Properties λειτουργεί με βάση τις αρχές της Αειφορίας, της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Με σεβασμό στο περιβάλλον, την κοινωνία και τον άνθρωπο, και τηρώντας τις διεθνείς αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, η Εταιρεία επεξεργάζεται προτάσεις και υλοποιεί έργα στην κατεύθυνση της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας.

Σε συνεργασία με εξειδικευμένους επαγγελματίες και εγνωσμένου κύρους εταιρείες, διενεργούνται μελέτες και εφαρμόζονται ενδεδειγμένες λύσεις σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, μείωσης περιβαλλοντικού αποτυπώματος και περιβαλλοντικά φιλικής δραστηριότητας.

Eκπόνηση Μελετών & Αποκατάσταση Κτιρίων

Η Atticabank Properties παρέχει υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και αποκατάσταση κτιρίων. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται:

 • Εκπόνηση μελετών, σχεδίων αποτύπωσης και μελετών εφαρμογής
 • Προετοιμασία για έκδοση σχετικών αδειών δόμησης
 • Προϋπολογισμοί κόστους και χρονοδιαγράμματα έργων
 • Επίβλεψη έργων αποκατάστασης & διαρρύθμισης κτηρίων

Facility Management

Η Atticabank Properties συμβάλλει στο επιθυμητό αποτέλεσμα εταιρειών ή οργανισμών μέσω της ευθύνης τους να διατηρούν τα μεγαλύτερα και πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία τους, όπως κτίρια, εξοπλισμό, την παραγωγικότητα και άλλα στοιχεία λειτουργίας τους.

Αναλυτικότερα:

 • Μελετά τις επιπτώσεις στη λειτουργική αποτελεσματικότητα
 • Υποστηρίζει τη παραγωγικότητα των εγκαταστάσεων και του προσωπικού
 • Διαχειρίζεται τους κινδύνους για τις εγκαταστάσεις και το προσωπικό
 • Συμβάλλει στο μετριασμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Προωθεί βιώσιμες τακτικές έργων για μακροπρόθεσμη διαχείριση κόστους
 • Αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις

Διαχείριση, Συμβουλευτική & Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας

Οι Yπηρεσίες Διαχείρισης, Συμβουλευτικής, και Αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας στοχεύουν στη βελτιστοποίηση της αξίας των υπό διαχείριση ακινήτων και τη μεγιστοποίηση των ωφελειών που προκύπτουν από την αξιοποίησή τους.

Η Atticabank Properties, κατέχοντας πιστοποίηση Συμβούλου Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας – Real Estate Financial Advisor – παρέχει υψηλού επιπέδου – custom made – υπηρεσίες σε ιδιώτες, Οργανισμούς και Θεσμικούς Φορείς, αναδεικνύοντας και αναβαθμίζοντας τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Η Αtticabank Properties παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες προβολής, προώθησης και αξιοποίησης. Ειδικότερα αναφέρονται:

 • Ολοκληρωμένες υπηρεσίες μίσθωσης και επαναδιαπραγμάτευσης των όρων μίσθωσης για μεμονωμένα ακίνητα ή/και χαρτοφυλάκια ακινήτων με σημαντικό όφελος για τον ιδιοκτήτη
 • Ωρίμανση ακινήτων προς αξιοποίηση
 • Παραγωγή ενημερωτικού υλικού (Teaser) για την προώθηση των διαθέσιμων ακινήτων
 • Διερεύνηση επενδυτικού ενδιαφέροντος (Market Sounding), σχεδιασμός, προετοιμασία και υλοποίηση των διαδικασιών αξιοποίησης
 • Προετοιμασία & υποστήριξη διαγωνιστικής διαδικασίας (σύνταξη τευχών, οργάνωση πληροφοριακού υλικού, διαχείριση VDR- διαδικασία ερωταπαντήσεων)
 • Διενέργεια ηλεκτρονικών δημοπρατήσεων (e-auction)
 • Συνδρομή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης

Υπηρεσίες προς Δημόσιο &  Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

Η Atticabank Properties παρέχει πιστοποιημένες και αξιόπιστες υπηρεσίες διαχείρισης και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας σε φορείς του Δημοσίου, καθώς και σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Από το 2011 παρέχει υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου στο πλαίσιο του Έργου Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου, υπό τον συντονισμό του ΤΑΙΠΕΔ.

Συνεργάζεται με πληθώρα Οργανισμών και Θεσμικών Φορέων, συνδράμοντας στην διαμόρφωση της κατάλληλης στρατηγικής αξιοποίησης, με στόχο τη μεγιστοποίηση ωφελειών για τον Οργανισμό, το κοινωνικό σύνολο και την Εθνική Οικονομία.

Εκτιμήσεις & Τεχνικές Αξιολογήσεις

Η Atticabank Properties,  διαθέτοντας την τεχνογνωσία και το ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε θέματα αξιολόγησης

Ακινήτων – Μηχανολογικού Εξοπλισμού – Επιχειρήσεων – Έργων Τέχνης

Σε συνεργασία με έμπειρα στελέχη, πραγματογνώμονες, εκτιμητές, νομικούς, και εξειδικευμένες ειδικότητες όπου απαιτείται, παρέχονται πιστοποιημένες υπηρεσίες σε διεθνείς οργανισμούς, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες, αλλά και ιδιώτες, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο την ποιοτική προσφορά τεχνογνωσίας, αλλά και τα αυστηρότερα κριτήρια δεοντολογίας που απαιτεί ο κλάδος των εκτιμήσεων – τεχνικών αξιολογήσεων.

Εκτιμήσεις Ακινήτων

Παρέχονται αξιόπιστες και υψηλού επιπέδου:

 • Πιστοποιημένες Υπηρεσίες Εκτίμησης
 • Προσδιορισμός της αγοραίας – εύλογης αξίας των ακινήτων για σκοπούς λήψης επενδυτικών αποφάσεων, ενημέρωση οικονομικών καταστάσεων, χρηματοδότησης, διαχείριση χαρτοφυλακίου ακινήτων κ.α.
 • Μελέτες Αξιολόγησης, Βέλτιστης Χρήσης και Αξιοποίησης
 • Διενέργεια Τεχνικών Ωριμάνσεων
 • Έρευνα και Ανάλυση αγοράς

Εκτιμήσεις Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού και Αποθεμάτων

Περιλαμβάνονται τα εξής :

 • Μηχανήματα, γραμμές παραγωγής
 • Εγκαταστάσεις κύριες και βοηθητικές, προσαρτημένες στο κτήριο και συνδεδεμένες με τη παραγωγική διαδικασία, αλλά και συνδεδεμένες με τον παραγωγικό μηχανολογικό εξοπλισμό
 • Εξαρτήματα και προσαρτήματα μηχανημάτων
 • Εξοπλισμός εργαστηρίων, ελέγχου, συντήρησης και επισκευών
 • Ειδικός εξοπλισμός (καλούπια, μήτρες, ημιέτοιμα προϊόντα, ειδικές κατασκευές)
 • Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεφωνικά κέντρα, πίνακες συναγερμού, αυτοματισμός γραφείου κλπ.
 • Επιπλώσεις και Εξοπλισμός
 • Μεταφορικά και ανυψωτικά μέσα
 • Εξοπλισμός Αποθήκευσης
 • Εγκαταστάσεις και εξοπλισμοί περιβαντολλογικής διαχείρισης
 • Αποθέματα (υλικά πάσης φύσεως, γεωργικά) ,που φυλάσσονται σε αποθήκες

Εκτιμήσεις & Τεχνικές Αξιολογήσεις Επιχειρήσεων –  Επιχειρηματικών Έργων

Η Atticabank Properties παρέχει εξειδικευμένες  πιστοποιημένες υπηρεσίες εκτιμήσεων – αξιολογήσεων Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Έργων.

Δραστηριοποιείται στην εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων και την αξιολόγηση επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Έργων για σκοπούς:

 • Yπαγωγής σε Αναπτυξιακούς Νόμους και Ευρωπαϊκά Προγράμματα
 • Εταιρικών Μετασχηματισμών (εξαγορές, συγχωνεύσεις κ.α.)
 • Επιχειρησιακής Ανάπτυξης
 • Ρύθμισης Οφειλών
 • Έγκρισης Δανείων από Τραπεζικά Ιδρύματα

Αξιολογήσεις Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Η Atticabank Properties παρέχει εξειδικευμένες πιστοποιημένες υπηρεσίες εκτιμήσεων – αξιολογήσεων έργων Α.Π.Ε. Η Εταιρεία έχει συμμετάσχει σε Project Financing που αφορούν στη σύσταση-λειτουργία Α.Π.Ε. και έχει διενεργήσει εκτιμήσεις-αξιολογήσεις επενδυτικών έργων σημαντικής εμβέλειας.
Ειδικότερα:

 • Διενεργεί εκτιμήσεις, εκθέσεις αξιολόγησης και εκπονεί μελέτες σκοπιμότητας για έργα που αφορούν στη λειτουργία:
  – Φ/Β Σταθμών και Πάρκων
  – Αιολικών Πάρκων
  – Σταθμών παραγωγής Βιομάζας και Βιοαερίου.
  – Net Metering
 • Συνεργασία με Δίκτυο Εξειδικευμένων Συνεργατών παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες συμβουλευτικής και διενέργειας τεχνικής πραγματογνωμοσύνης

Εκπόνηση Τεχνοοικονομικών Μελετών

Η Atticabank Properties, σε συνεργασία με Δίκτυο Εξειδικευμένων Επαγγελματιών – Μηχανικών, Οικονομολόγων, Νομικών, παρέχει ολοκληρωμένο φάσμα – υψηλού επιπέδου υπηρεσιών συμβουλευτικής και διενέργειας τεχνικής πραγματογνωμοσύνης.

 • Αξιολόγηση επενδύσεων
 • Κατάρτιση Business Plan
 • Καταστάσεις Προγραμματισμού
 • Κατάρτιση Προϋπολογισμών
 • Ερμηνεία Καταστάσεων Αποτελεσμάτων Χρήσης
 • Κατάσταση Ταμειακών Ροών
 • Χρήση στατιστικών μεθόδων
 • Εκπόνηση τεχνοοικονομικών μελετών και πραγματογνωμοσυνών

Υπηρεσίες Μεσιτείας – Διαμεσολάβησης

Η Atticabank Properties προσφέρει ολιστική προσέγγιση στον Τομέα της Διαμεσολάβησης – Μεσιτείας, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ικανοποίηση των αναγκών θεσμικών φορέων και ιδιωτών.

Διαθέτει εξειδικευμένα στελέχη και δίκτυο συνεργατών με εμπειρία στον τομέα της Μεσολάβησης, καλύπτοντας τις αγορές οικιστικών, γραφείων, εμπορικών καταστημάτων, βιομηχανικών χώρων, καθώς και πιο απαιτητικών έργων, όπως τα επενδυτικά ακίνητα, οι μαρίνες κ.α.

Από τον Οκτώβρη 2021, η Εταιρεία κατέχει Άδεια Άσκησης Μεσιτικής Δραστηριότητας και είναι εγγεγραμμένη στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο.

H Εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες μίσθωσης, όπως επίσης και υπηρεσίες επαναδιαπραγμάτευσης των όρων μίσθωσης για μεμονωμένα ακίνητα ή/και χαρτοφυλάκια ακινήτων με σημαντικό όφελος για τον ιδιοκτήτη.

Επενδύσεις & Ανάπτυξη Ακινήτων

Η Atticabank Properties παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες επένδυσης & ανάπτυξης ακινήτων. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται:

 • Αξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων και εκπόνηση μελετών αξιοποίησης ακινήτων, για την εξεύρεση επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Παροχή ολοκληρωμένου πακέτου υπηρεσιών συνδρομής στη λήψη απόφασης για επένδυση, που εκτείνεται από τον προσδιορισμό της δομής της επένδυσης για τη βέλτιστη φορολογική αντιμετώπιση, την παρακολούθηση του έργου, έως και τη διάθεση του ακινήτου, με την εξεύρεση των τελικών επενδυτών.

Εξοικονόμηση Ενεργειακών Πόρων

Η Atticabank Properties λειτουργεί με βάση τις αρχές της Αειφορίας, της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Με σεβασμό στο περιβάλλον, την κοινωνία και τον άνθρωπο, και τηρώντας τις διεθνείς αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, η Εταιρεία επεξεργάζεται προτάσεις και υλοποιεί έργα στην κατεύθυνση της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας.

Σε συνεργασία με εξειδικευμένους επαγγελματίες και εγνωσμένου κύρους εταιρείες, διενεργούνται μελέτες και εφαρμόζονται ενδεδειγμένες λύσεις σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, μείωσης περιβαλλοντικού αποτυπώματος και περιβαλλοντικά φιλικής δραστηριότητας.

Eκπόνηση Μελετών & Αποκατάσταση Κτιρίων

Η Atticabank Properties παρέχει υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και αποκατάσταση κτιρίων. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται:

 • Εκπόνηση μελετών, σχεδίων αποτύπωσης και μελετών εφαρμογής
 • Προετοιμασία για έκδοση σχετικών αδειών δόμησης
 • Προϋπολογισμοί κόστους και χρονοδιαγράμματα έργων
 • Επίβλεψη έργων αποκατάστασης & διαρρύθμισης κτηρίων

Facility Management

Η Atticabank Properties συμβάλλει στο επιθυμητό αποτέλεσμα εταιρειών ή οργανισμών μέσω της ευθύνης τους να διατηρούν τα μεγαλύτερα και πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία τους, όπως κτίρια, εξοπλισμό, την παραγωγικότητα και άλλα στοιχεία λειτουργίας τους.

Αναλυτικότερα:

 • Μελετά τις επιπτώσεις στη λειτουργική αποτελεσματικότητα
 • Υποστηρίζει τη παραγωγικότητα των εγκαταστάσεων και του προσωπικού
 • Διαχειρίζεται τους κινδύνους για τις εγκαταστάσεις και το προσωπικό
 • Συμβάλλει στο μετριασμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Προωθεί βιώσιμες τακτικές έργων για μακροπρόθεσμη διαχείριση κόστους
 • Αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις