Η Εταιρεία ανήκει στο Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων – ΤΜΕΔΕ, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι του τεχνικού κόσμο της χώρας.

Η Εταιρεία ανήκει στο Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων – ΤΜΕΔΕ, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι του τεχνικού κόσμο της χώρας.

Το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων ιδρύθηκε την 1η Ιανουαρίου 2017 ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.

Παρέχει υπηρεσίες Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας σε περισσότερους από 30.000 Πιστούχους – Μέλη και 5.500 μικρές και μεσαίες τεχνικές εταιρείες.

Το ΤΜΕΔΕ είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Φορέα Εγγυοδοσίας (AECM) και στους πρώτους 18 μήνες λειτουργίας του μετασχηματίστηκε σε πάροχο ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών.

Περισσότερα για το μέτοχό μας

Το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων ιδρύθηκε την 1η Ιανουαρίου 2017 ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.

Παρέχει υπηρεσίες Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας σε περισσότερους από 30.000 Πιστούχους – Μέλη και 5.500 μικρές και μεσαίες τεχνικές εταιρείες.

Το ΤΜΕΔΕ είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Φορέα Εγγυοδοσίας (AECM) και στους πρώτους 18 μήνες λειτουργίας του μετασχηματίστηκε σε πάροχο ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών.

Περισσότερα για το μέτοχό μας

Το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων ιδρύθηκε την 1η Ιανουαρίου 2017 ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.

Παρέχει υπηρεσίες Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας σε περισσότερους από 30.000 Πιστούχους – Μέλη και 5.500 μικρές και μεσαίες τεχνικές εταιρείες.

Το ΤΜΕΔΕ είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Φορέα Εγγυοδοσίας (AECM) και στους πρώτους 18 μήνες λειτουργίας του μετασχηματίστηκε σε πάροχο ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών.

Περισσότερα για το μέτοχό μας