Πιστοποίηση κατά ΙSO 9001:2015 & ISO 14001:2015

Βασική αρχή και δέσμευση της Διοίκησης της Atticabank Properties, είναι να παρέχει στους πελάτες της εταιρείας αξιόπιστα προϊόντα και υπηρεσίες, με γνώμονα την πλήρη συμμόρφωση προς τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και ασφαλώς την ελάχιστη περιβαλλοντική επίπτωση.

Η Εταιρεία για να πετύχει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους στόχους Ποιότητας και Περιβάλλοντος που έχουν τεθεί, έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ένα Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος, που ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015.

Η Διοίκηση της Εταιρείας, µέσω των τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων, που έχει καθιερώσει για την ανασκόπηση του Συστήματος, θέτει μετρήσιμους στόχους για τη βελτίωση της ποιότητας και του περιβάλλοντος, συνεπείς µε την εταιρική Πολιτική, τους οποίους παρακολουθεί και προσαρμόζει διαρκώς, µε χρήση κατάλληλων δεικτών, ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια και η αποτελεσματικότητά τους.

Παράλληλα, ανασκοπεί την καταλληλότητα και, εφόσον απαιτείται, αναθεωρεί την ισχύουσα εκάστοτε Πολιτική, ώστε να παραμένει πάντα επίκαιρη και να συμβαδίζει µε τις εκάστοτε λειτουργικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

TUV HELLAS ISO 9001:2015

Περισσότερα

TUV HELLAS ISO 14001:2015

Περισσότερα

Πιστοποίηση κατά ΙSO 9001:2015 & ISO 14001:2015

Βασική αρχή και δέσμευση της Διοίκησης της Atticabank Properties, είναι να παρέχει στους πελάτες της εταιρείας αξιόπιστα προϊόντα και υπηρεσίες, με γνώμονα την πλήρη συμμόρφωση προς τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και ασφαλώς την ελάχιστη περιβαλλοντική επίπτωση.

Η Εταιρεία για να πετύχει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους στόχους Ποιότητας και Περιβάλλοντος που έχουν τεθεί, έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ένα Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος, που ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015.

Η Διοίκηση της Εταιρείας, µέσω των τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων, που έχει καθιερώσει για την ανασκόπηση του Συστήματος, θέτει μετρήσιμους στόχους για τη βελτίωση της ποιότητας και του περιβάλλοντος, συνεπείς µε την εταιρική Πολιτική, τους οποίους παρακολουθεί και προσαρμόζει διαρκώς, µε χρήση κατάλληλων δεικτών, ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια και η αποτελεσματικότητά τους.

Παράλληλα, ανασκοπεί την καταλληλότητα και, εφόσον απαιτείται, αναθεωρεί την ισχύουσα εκάστοτε Πολιτική, ώστε να παραμένει πάντα επίκαιρη και να συμβαδίζει µε τις εκάστοτε λειτουργικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

TUV HELLAS ISO 9001:2015

Περισσότερα

TUV HELLAS ISO 14001:2015

Περισσότερα