Κανονισμός & Πολιτικές Λειτουργίας

Η Atticabank Properties δραστηριοποιείται με βάση τις αρχές της Αειφορίας, της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Εταιρικής Υπευθυνότητας και με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης συμμετέχει σε δράσεις και στηρίζει ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

H Εταιρεία έχει υιοθετήσει ως βέλτιστες πρακτικές, νομοθετικές προβλέψεις οι οποίες αφορούν στους κάτωθι αναφερόμενους πυλώνες:

  1. Κανονισμός Λειτουργίας & Οργανόγραμμα
  2. Οργάνωση και Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου
  3. Πολιτικές και Διαδικασίες
  4. Πληροφοριακά Συστήματα

Η Εταιρεία έχει διαμορφώσει Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος περιλαμβάνει περιγραφή των εσωτερικών διαδικασιών, καθηκόντων και αρχών συμπεριφοράς για τα πρόσωπα που απασχολούνται με οποιονδήποτε τρόπο στην Εταιρεία ή χρησιμοποιούνται από αυτήν κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της.

Περαιτέρω η Εταιρεία έχει θεσπίσει, ως βέλτιστη πρακτική, Πολιτική για την Πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία, καθώς και Διαδικασία υποδοχής και εξέτασης τυχόν καταγγελιών.

Επίσης έχει θεσπίσει εντός του Κανονισμού Λειτουργίας της Πολιτική ίσης μεταχείρισης εργαζομένων ενώ παράλληλα υφίσταται εκτενής αναφορά σε σχέση με την αποφυγή διακρίσεων.

Κανονισμός & Πολιτικές Λειτουργίας

Η Atticabank Properties δραστηριοποιείται με βάση τις αρχές της Αειφορίας, της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Εταιρικής Υπευθυνότητας και με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης συμμετέχει σε δράσεις και στηρίζει ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

H Εταιρεία έχει υιοθετήσει ως βέλτιστες πρακτικές, νομοθετικές προβλέψεις οι οποίες αφορούν στους κάτωθι αναφερόμενους πυλώνες:

  1. Κανονισμός Λειτουργίας & Οργανόγραμμα
  2. Οργάνωση και Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου
  3. Πολιτικές και Διαδικασίες
  4. Πληροφοριακά Συστήματα

Η Εταιρεία έχει διαμορφώσει Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος περιλαμβάνει περιγραφή των εσωτερικών διαδικασιών, καθηκόντων και αρχών συμπεριφοράς για τα πρόσωπα που απασχολούνται με οποιονδήποτε τρόπο στην Εταιρεία ή χρησιμοποιούνται από αυτήν κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της.

Περαιτέρω η Εταιρεία έχει θεσπίσει, ως βέλτιστη πρακτική, Πολιτική για την Πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία, καθώς και Διαδικασία υποδοχής και εξέτασης τυχόν καταγγελιών.

Επίσης έχει θεσπίσει εντός του Κανονισμού Λειτουργίας της Πολιτική ίσης μεταχείρισης εργαζομένων ενώ παράλληλα υφίσταται εκτενής αναφορά σε σχέση με την αποφυγή διακρίσεων.