Η Εταιρεία διοικείται από εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και διακεκριμένους επαγγελματίες με τεχνογνωσία και μακροχρόνια εμπειρία στη Διοίκηση Εταιρειών και Οργανισμών.

Λειτουργεί με βάση σύγχρονο Κανονισμό και Πολιτικές, ενώ παράλληλα εφαρμόζει διαδικασίες Εσωτερικού Ελέγχου, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με τις βέλτιστες Πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Έχει θεσπίσει πολιτικές για τη δημιουργία και εδραίωση ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμα κάθε προσώπου σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση.

Η Εταιρεία διοικείται από εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και διακεκριμένους επαγγελματίες με τεχνογνωσία και μακροχρόνια εμπειρία στη Διοίκηση Εταιρειών και Οργανισμών.

Λειτουργεί με βάση σύγχρονο Κανονισμό και Πολιτικές, ενώ παράλληλα εφαρμόζει διαδικασίες Εσωτερικού Ελέγχου, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με τις βέλτιστες Πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Έχει θεσπίσει πολιτικές για τη δημιουργία και εδραίωση ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμα κάθε προσώπου σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση.