Τομείς Δραστηριότητας - Υπηρεσίες

Η εξειδίκευση της εταιρείας και η εμπειρία του στελεχιακού της δυναμικού, δίνουν δυνατότητες δραστηριοποίησής της στους εξής τομείς:

  • Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας (Asset Management)
  • Εκτιμήσεις - Τεχνικές Αξιολογήσεις Ακινήτων
  • Παροχή Υπηρεσιών σε Ελληνικό Δημόσιο και Φ.Κ.Α.
  • Επαναδιαπραγματεύσεις
  • Μεσιτικές Υπηρεσίες
  • Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
  • Επενδύσεις και Ανάπτυξη Ακινήτων
  • Παροχή Τεχνικών Υπηρεσιών