Στόχοι και Προοπτικές

 Η Atticabank Properties δραστηριοποιείται στο πλήρες φάσμα των υπηρεσιών που σχετίζονται με την απόκτηση, ανάπτυξη, διαχείριση και αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας, επιδιώκοντας ταυτόχρονα:

  • την υψηλή ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών
  • τη χρήση εξειδικευμένων στελεχών με ευρεία επαγγελματική εμπειρία και βαθειά γνώση αγοράς
  • την πλήρη υποστήριξη των ιδιοκτητών ακινήτων με τακτικές αναφορές και στοιχεία απαραίτητα για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων
  • τον έγκαιρο εντοπισμό και την άμεση αντιμετώπιση πάσης φύσης κινδύνων που αφορούν την ακίνητη περιουσία (για παράδειγμα πολεοδομική νομοθεσία, ασφάλιση, εναρμονισμός με το εκάστοτε ισχύον περιβαλλοντικό και θεσμικό πλαίσιο κλπ.)
  • τον έλεγχο, εξορθολογισμό και τον περιορισμό των εξόδων, της φορολογίας αλλά και των πάσης φύσης δαπανών που σχετίζονται με την ακίνητη περιουσία
  • την εξασφάλιση των μέγιστων αποδόσεων από μισθώσεις και από την επένδυση-αποεπένδυση σε ακίνητη περιουσία
  • την προσήλωση στην προστασία και την αύξηση της αξίας είτε πρόκειται για μεμονωμένο ακίνητο είτε πρόκειται για το σύνολο ενός χαρτοφυλακίου ακινήτων

.