Μητρική Εταιρεία - Όμιλος Τράπεζας

Η Attica Bank, λειτουργεί ως Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/20 περί Ανωνύμων Εταιριών, όπως ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του Ν. 2076/92 περί Πιστωτικών Ιδρυμάτων και τις διατάξεις των λοιπών συναφών νομοθετημάτων.

Η διάρκεια της Τραπεζικής εταιρίας ορίζεται εκατό χρόνια αρχίζει δε από της ημερομηνίας δημοσιεύσεως του αρχικού καταστατικού Διατάγματος, ήτοι από 5ης Φεβρουαρίου 1925 και λήγει την 4η Φεβρουαρίου 2025. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού, σκοπός της εταιρίας είναι η “ενέργεια τραπεζικών εργασιών δι' ίδιον αυτής λογαριασμό ή δια λογαριασμό άλλων”. Η Τράπεζα από το 1964 ανήκε στον Όμιλο Εταιριών της Εμπορικής Τράπεζας και εισήχθη στο Χρηματιστήριο στις 2-6-1964. Στις 26/6/97 ο Όμιλος Εταιριών Εμπορικής Τράπεζας μεταβίβασε, μέσω του Χ.Α.Α., μέρος των μετοχών που κατείχε, στο ΤΣΜΕΔΕ και στο Τ.Π.Δ και από την 09/09/2002 μεταβίβασε στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο τις υπόλοιπες μετοχές που κατείχε.

Τον 6/2013 ολοκλήρωσε με επιτυχία αύξηση κεφαλαίου ύψους € 199,4 και ισόποση έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ήτοι συνολική κεφαλαιακή ενίσχυση  κατά ποσό € 398,8 εκ.).  Κατόπιν αυτών,  το (ενταγμένο πλέον στο ΕΤΑΑ)ΤΣΜΕΔΕ,  διεύρυνε τη συμμετοχή του στο  51,3%. Το υπόλοιπο 48,7%, ανήκει σε ιδώτες επενδυτές.

Τον Ομιλο της Τράπεζας, απαρτίζουν οι ως κάτωθι θυγατρικές της :

  • ΑΤΤΙCABANK PROPERTIES
  • ATTICA WEALTH MANAGEMENT
  • ATTICA FINANCE